Verkiezingsprogramma 2022

AltenaLokaal gaat voor Altena Vitaal

 

Kernwaarden AltenaLokaal

Kracht van de inwoners. Wij gaan uit van de kracht van de inwoners en bieden bescherming en ondersteuning aan wie dat (tijdelijk) nodig heeft.

Pragmatische aanpak. Wij kiezen de pragmatische aanpak en kijken naar wat wél kan; een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost waarbij onze kernwaarden richting geven en we verschillende belangen afwegen op basis van feiten en cijfers. Oftewel: Informatie gestuurd werken!

Menselijke maat. Wij hanteren de menselijke maat oftewel kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit. Een samenleving waarbij niemand tussen de wal en het schip valt en we er voor elkaar zijn!

Betrouwbare overheid. Wij zorgen voor een betrouwbare overheid die er is voor haar inwoners en haar informatie openlijk deelt met haar inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners en proactief staat ten aanzien van vernieuwingen in de maatschappij en samenwerking stimuleert én faciliteert.

Rechtvaardige samenleving. Waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Financieel gezond. Wij stimuleren een financieel gezonde gemeente, voor nu én voor in de toekomst, waar transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan. We zoeken continu een balans tussen zo laag mogelijke financiële impact voor zowel gemeente als inwoner en een zo prettig mogelijke leefomgeving.

Duurzame leefomgeving. Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert en in een goede balans is met economie en maatschappelijke behoefte, waarbij verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen, natuur en milieu.

Oftewel AltenaLokaal staat voor:

  • Altijd bereikbaar en aanspreekbaar
  • Contact(en) in de kern, liefst bij u thuis
  • Luisteren naar uw inbreng
  • Zorgen dat uw inbreng een plek krijgt in de bestuurlijke afweging(en)
  • Terugkoppeling naar u
  • Transparant handelen en voor iedereen inzichtelijk

Bestuur & Inwoners

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om op een andere manier samen te leven met een sterke lokale focus. Belangrijk is om samen te komen tot passende oplossingen voor deze ontwikkelingen, voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Dienstverlening en dienstbaarheid van de gemeente staat dan ook hoog in het vaandel van AltenaLokaal.

Financiën. AltenaLokaal vindt het belangrijk dat gemeente Altena financieel verantwoord werkt, maar daarbij moeten de lokale belastingen zo laag mogelijk blijven.

Economie & ondernemerschap

Altena huisvest allerlei branches van agrariers tot de maritieme sector en dat moet zo blijven. De MKB-bedrijven en ZZP-ers als motor van onze economie in Altena moeten veel aandacht krijgen. De gemeente moet de voorwaarden scheppen voor een vitale lokale economie, zoals het op orde hebben van een goede digitale infrastructuur.

Derde haven en (regionale) bedrijventerreinen. AltenaLokaal vindt dat het hoog tijd wordt om de plannen voor de aanleg van een derde haven in Werkendam concreet te maken. Verder moeten de bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Duurzaamheid & Groen

Altena is een prachtige plattelandsgemeente met veel groen en water(partijen) in en buiten de kernen. Binnen de gemeente Altena vormt de Biesbosch een uniek, dynamisch en ruig zoetwatergetijdengebied dat ruimte biedt aan bezoekers en ondernemers voor uiteenlopende activiteiten.

Groen. Het groen(onderhoud) moet op een zo hoog mogelijk niveau worden gebracht en gehouden om verrommeling van de buitenruimte tegen te gaan. Hierbij mogen wat AltenaLokaal betreft geen mogelijkheden onbenut gelaten.

Water(kwaliteit). De waterkwaliteit in Altena moet de komende bestuursperiode sterk worden verbeterd. Hierdoor zijn niet alleen de landbouw, industrie en recreanten verzekerd van goede waterkwaliteit, maar is Altena in de toekomst verzekerd van gezond viswater.

Duurzaamheid. Om de klimaatdoelstellingen te halen en de energietransitie te realiseren, wil AltenaLokaal gaan voor duurzame oplossingen met respect voor mens, dier en natuur. AltenaLokaal is geen voorstander van windenergie in en rond Altena, maar wil dat de gemeente Altena onderzoekt of energie uit water een goed en volwaardig alternatief voor windenergie kan zijn.

AltenaLokaal wil dat elk nieuwbouwproject energieneutraal wordt gebouwd en daardoor bijdraagt aan de grote klimaatopgave.

Afval. Binnen Altena moeten we er met elkaar voor zorgen dat we zo min mogelijk afval produceren. Hierdoor kan het afval dat overblijft op een zo goedkoop mogelijke manier worden opgehaald en verwerkt. AltenaLokaal vindt dat goed scheiden van afval moet worden beloond.

De Biesbosch. AltenaLokaal wil aan de hand van een breed gedragen visie op de Biesbosch sturing geven aan verdere ontwikkeling van natuur, toerisme en recreatie in de Biesbosch, waarbij duurzaamheid en balans tussen mens en natuurlijke omgeving sleutelwoorden zijn.

Leven & Meedoen

De naam Altena moet (blijven) staan voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen.

Gezondheid. Een gezonde en vitale toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving, maar ook met ouderen die langer vitaal zijn en blijven. Daarom wil AltenaLokaal dat Altena een zogenoemde Jongeren Op Gezond Gewicht-gemeente (hierna: JOGG-gemeente) wordt.

Onderwijs. In Altena, met een goed onderwijsaanbod, dient de kwaliteit en de huisvesting van de scholen goed te zijn met veilige verkeersroutes. Daarnaast moet het voor ieder kind mogelijk zijn om goed gym- en muziekonderwijs te krijgen en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Met name om het laatste te bevorderen, wil AltenaLokaal in overleg met het bedrijfsleven en het onderwijs onderzoeken of het onderwijsaanbod in Altena richting MBO- en HBO-onderwijs kan worden uitgebreid.

Sport. Sporten is niet alleen gezond voor lijf en geest, maar ook belangrijk om vitaal te blijven. Daarnaast zijn onze (sport)verenigingen belangrijk om elkaar te ontmoeten. AltenaLokaal vindt het belangrijk zo veel mogelijk (financiele) ruimte te bieden aan de mogelijkheden om te sporten en wil dan ook blijven investeren in de mooie sportaccommodaties die Altena rijk is.

Cultuur en Recreatie. Cultuurhistorie, erfgoed en toerisme zijn belangrijk voor de gemeente Altena. Kenmerkend zijn de festiviteiten in de dorpen waarbij verbinding en plezier samengaan. AltenaLokaal wil cultuur(historie), kunst en recreatie (blijven) inzetten voor de positieve gezondheid van mensen, aangezien we hiermee bijdragen aan het levensgeluk van mensen, de sociale binding én de vitaliteit van onze regio.

Accommodaties en Subsidies. AltenaLokaal stimuleert multifunctioneel gebruik van accommodaties en wil de mogelijkheden onderzoeken om via het gebruik van oa de dorpshuizen de dienstverlening van de gemeente Altena dichter bij onze inwoners te brengen.

Armoede en schulden. Als gemeente horen we er alles aan te doen om onze inwoners financieel vitaal te laten zijn. Niemand mag buiten de boot mag vallen en daarom wil AltenaLokaal (nog meer) inzetten op het vergroten van het aanbod om preventief armoede en schulden te voorkomen.

Zorg en Ondersteuning. Altena is een echte zorggemeente waar we trots op zijn. Doel is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hen past, zodat een (verder) sociaal isolement voorkomen wordt en er ook passend aanbod is om dit te doorbreken. Iedereen heeft recht op passende zorg en ondersteuning waarbij eigen regie en verkrijgen van een netwerk voorop staan.

Jeugd. De jeugd heeft de toekomst! Jongeren horen zich dicht bij huis te kunnen vermaken en uitgedaagd te worden voor deelname aan sport, cultuur en andere laagdrempelige en voor iedereen bereikbare activiteiten. Mooie initiatieven die tot het enthousiasmeren van jongeren leidt, werkt AltenaLokaal dan ook graag aan mee.

Veiligheid

Jezelf veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn. Veilig in je eigen huis, maar ook op straat. Je veilig voelen op alle vlakken zowel emotioneel, fysiek als in sociaal opzicht. AltenaLokaal wil blijvend aandacht voor de drugsproblematiek en andere criminaliteit, waarbij niet alleen wordt ingezet op handhaving maar vooral ook voorlichting en bewustwording van alle inwoners van de gemeente Altena.

Verkeer en vervoer

AltenaLokaal vindt dat de leefbaarheid, verkeersvriendelijkheid en -veiligheid prioriteit moeten krijgen, zodat inwoners, scholen, zorgcentra en bedrijven zo min mogelijk problemen ervaren. Hiervoor moet worden geinvesteerd in veilige en goede wandel- en fietspaden en moet de in 2021 vastgestelde mobiliteitsvisie Altena tot uitvoering worden gebracht.

Wonen

De gemeente Altena kenmerkt zich door prachtige woonwijken, nieuwe scholen, veel sport- en andere voorzieningen en de natuur is altijd dichtbij. AltenaLokaal vindt het belangrijk om hierin te blijven investeren en een aantrekkelijke woongemeente te blijven. Een gezonde mix van woningen voor alle doelgroepen is daarbij essentieel. AltenaLokaal vindt het belangrijk dat de inrichting van (de buitenruimte in) onze kernen bijdraagt aan vitaal ouder worden, want sociale interactie in de buurt draagt bij aan het woonplezier.