Verkiezingsprogramma 2018

Economie   Lokaal gaat voor
Cultuur   Waarden respecteren
Sport   Iedereen doet mee
Zorg/Welzijn   Zorg op maat
Duurzaamheid   Vanuit het hart!
Kernenbeleid   Nieuwe democratie: Samen maken we er werk van
Jeugd   Wijzer dan je denkt
Financiën   Geld moet rollen
Veiligheid   Samen verantwoordelijk
Innovatie   Hier mag je buiten de lijnen kleuren!
Onderwijs    Kennis is macht
Ambtenaren   Klant is koning

AltenaLokaal uw Kompas

compass 159202 640

 

AltenaLokaal uw lokale politieke partij in onze nieuwe unieke gemeente. Een “nieuwe” partij, moeiteloos ontstaan door goede samenwerking tussen Gemeentebelangen, Ideaalburg en Lokaalbelang. Vastberaden, eensgezind en vol overtuiging bereid om met u en voor u te gaan bouwen aan de toekomst van de gemeente Altena.

We zijn er bijna: 1 januari 2019 !
De nieuwe gemeente Altena is dan echt een feit. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan de geschiedenisboeken in. Altena is nu de naam op de kaart voor een uniek stuk van Noord-Brabant en Nederland.

Altena is uniek omdat deze nieuwe gemeente qua oppervlakte de grootste van Noord-Brabant wordt, maar ook historisch gezien de goede elementen vanuit de unieke ligging tussen het (oude) Holland en Brabant in zich heeft.

De weg naar de nieuwe gemeente kende hobbels, maar verliep snel. AltenaLokaal ziet het vorm geven aan die gemeente Altena als een mooie uitdaging. Na 1 januari 2019 gaan we met elkaar verder bouwen. Begrippen als vertrouwen, zorgzaam, samen doen, vernieuwend, maar ook realiserend en ambitieus moeten er voor zorgen dat we met elkaar werken aan een nieuwe toekomstbestendige gemeente. AltenaLokaal wil deze uitdaging samen aangaan. Samen zijn we immers sterker!

U, de kiezer, bent de gemeente Altena, wij zijn uw lokale partij. Wij staan (letterlijk en figuurlijk) achter u. U komt ons tegen in uw woonplaats, bij uw school en bij uw (sport) vereniging. Dat is AltenaLokaal. Uw lokale politieke partij in Altena.

Foto kieslijst altenalokaal
Onafhankelijk en klaar om met u alle belangen in deze nieuwe gemeente zo goed mogelijk te behartigen.
Wij zijn ons bewust dat we straks op vele vlakken mede verantwoordelijk zijn voor meer dan 50.000 inwoners. Om de juiste besluiten te nemen is contact met u heel belangrijk. AltenaLokaal zorgt ervoor midden in het ‘Altenase’ leven te staan.

Er zijn genoeg redenen waarom u op ons kunt stemmen. Dat loopt uiteen van standpunten per kern, wijk, gebied, tot onderwerpen als zorg, cultuur, sport, welzijn, jeugd, onderwijs, economie, milieu, duurzaamheid, veiligheid, etc, etc.

  Wij zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar

  Wij komen naar u toe

  Wij luisteren echt naar uw inbreng

  Wij zorgen dat uw inbreng altijd een plek krijgt in de bestuurlijke overweging

  Wij zorgen altijd voor terugkoppeling

  Wij luisteren echt naar uw inbreng

  Wij handelen transparant en voor iedereen inzichtelijk

Als lokale partij zijn wij trots op deze unieke nieuwe gemeente. Als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je had. Daarom wil AltenaLokaal samen met u op een vernieuwende, op actuele informatie gebaseerd en ‘eigen wijze’ gedurfde manier de toekomst ingaan !

Altena: Eenheid en verscheidenheid

De nieuwe gemeente bestaat uit 21 kernen. Allemaal kernen met een eigen identiteit en karakter. AltenaLokaal wil die eigenheid, ons erfgoed, behouden en een samenhang zoeken tussen ‘dorpse’ beleving van wonen en vrije tijd met belangrijke ‘stadse’ voorzieningen op maat. Er moet overal ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en aanpassingen maar in het belang van onze inwoners en ondernemers.
In Altena willen wij dat de belangrijkste voorzieningen dichtbij de inwoners zijn en/of blijven, goed en veilig bereikbaar. Daarom moet ook de digitale snelweg verbeterd worden.

Duurzaamheid treft u bij ons niet onder een aparte titel. Dit zeer belangrijke onderwerp voor nu en onze toekomst zit verweven in alle facetten van onze nieuwe gemeente. Realiteit en informatie gestuurd werken en besluiten zijn voor AltenaLokaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alternatieve energie bronnen vinden wij belangrijk, maar ons landschappelijk karakter ook. AltenaLokaal wil goede voorlichting bij inwoners over duurzaamheid. Over voor- en nadelen maar ook over de noodzaak. Het creeëren van draagvlak, het onbekende weghalen, het hart laat spreken, zijn cruciale stappen die we moeten nemen. Uit het hart is ons motto. Uit het hart omdat wanneer het over onze toekomst gaat, lees onze kinderen, onze kleinkinderen, snelheid geboden is. Laat 2019 en onze nieuwe gemeente Altena het startschot zijn van minder verspilling en meer duurzaam. Iedereen doet mee! Samen maken we er werk van!


AltenaLokaal
wil werken aan een Altena waar het goed wonen en werken is nu en in de toekomst

Wonen
AltenaLokaal wil woningbouw die voorziet in de behoefte van de inwoners van Altena. Dat varieert van woningen voor senioren - hierdoor wordt ingespeeld op een aankomende vergrijzing - , woningen voor gezinnen waarvan een of meerdere gezinsleden een beperking hebben, woningen voor jongeren die zelfstandig willen wonen en daarmee behouden blijven voor onze regio. Ook wordt de groep alleenstaanden steeds groter, een groep met verschillende wensen wat betreft wonen, die eveneens aandacht verdient.

Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties dienen door de gemeente gestimuleerd te worden om te bouwen waar vraag naar is.
Vanaf 1 juli 2018 worden alle nieuwbouwprojecten zonder aardgas gerealiseerd. AltenaLokaal gaat verder en wil dat elk nieuwbouwproject energieneutraal wordt gebouwd en daardoor wordt de bijdrage aan de klimaatopgave krachtiger.

AltenaLokaal ondersteunt ook de nieuwe gedachten over andere manieren van wonen. Regelarmer, soms over de lijntjes, maar altijd met respect voor cultuurhistorische waarden.

Milieu en afval
AltenaLokaal pleit voor schone (alternatieve) energiebronnen. Milieuvriendelijke bebouwing. Bewustwording creëren voor natuur en gevolgen van menselijk handelen. Altena moet toekomstbestendig zijn en meegaan in de nieuwe ontwikkelingen. We hebben de plicht om te zorgen voor een leefbare gemeente voor volgende generaties.

AltenaLokaal wil graag dat er minder afval geproduceerd wordt. Onze leefomgeving (milieu) is hierbij gebaat. Afval scheiden doen we niet voor de gemeente, maar voor onszelf en toekomstige generaties. Inwoners moeten nog bewuster gemaakt worden van de afvalproblematiek. Nog beter scheiden van afval voor een nog beter resultaat. We streven naar een efficiënte en zo goedkoop mogelijke manier van ophalen en verwerken van afval. Goed scheiden van afval moet worden beloond.

Natuur
AltenaLokaal wil dat onze mooie natuur meer gezien gaat worden. Recreatief gebruik van onze natuurparels (en we hebben er nog al wat in Altena) hoort daar bij.

AltenaLokaal wil samen met inwoners, natuurorganisaties, ondernemers en agrariërs deze natuur beheren en waar mogelijk verder ontwikkelen.

Openbaar gebied
AltenaLokaal wil dat in Altena de komende jaren veel aandacht wordt besteed aan goed onderhoud van wegen, trottoirs en fietspaden. Altena moet daarin stralen. Een goede balans tussen groen en bebouwing zorgt voor uitstraling. Goed bijhouden van groen voorkomt bovendien overlast. Het tijdig maaien van bermen heeft prioriteit voor de verkeersveiligheid.

Verkeer

AltenaLokaal is ontevreden over de huidige aan en afvoerwegen in ons gebied. Vanuit onze ligging weten waar de knelpunten
zijn. Die moeten worden aangepakt. Vernieuwing A27 zit er aan te komen en dit zal zeker helpen op termijn. AltenaLokaal zal zich inspannen om uit dit megaproject maximaal profijt te halen met zo min mogelijk hinder. De noodzakelijke aanpassingen in het achterland mogen dan niet worden vergeten.

AltenaLokaal
wil werken aan een Altena waar naar elkaar wordt omgekeken en voor elkaar wordt gezorgd

Zorg
AltenaLokaal wil dat er voor iedereen goede en betaalbare zorg is. Er mag niet bezuinigd worden op zorg. Laagdrempelige aanpak, dichtbij de inwoners, moet zorgen voor een maximale benutting van de beschikbare middelen.

Er moet zoveel mogelijk juiste informatie zijn over de zorgbehoevenden. Op basis van de juiste informatie vindt AltenaLokaal dat er meer maatwerk geleverd moet gaan worden aangezien iedere zorgvraag anders is. Een betere voorlichting over de juiste zorg moet via wijkteams etc. aangeboden worden. Zorg (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp/jeugdzorg) niet alleen aanbesteden op prijs, maar scherpe eisen stellen aan kwaliteit, goed werkgeverschap en ervaringen van cliënten.

Jeugd
AltenaLokaal wil dat onze jeugd gezond is en kan opgroeien in een veilige omgeving. AltenaLokaal zal mbt dit onderwerp altijd de samenhang zoeken en de jeugd mee willen laten sturen, op het gebied van ontwikkeling, bewegen, onderwijs, wonen, goede zorg, veiligheid etc. Stimuleren en faciliteren van activiteiten voor en door tieners, maar ook meer voorlichting organiseren over bijvoorbeeld verslavingen.

AltenaLokaal wil geen keuzes maken zonder hen gehoord te hebben en dagen uit tot actieve deelname.

Senioren
AltenaLokaal vindt de individuele zorgvraag van onze senioren belangrijk. Zolang mogelijk deelnemen in de maatschappij en zolang mogelijk zelfstandig wonen horen daarbij. Eenzaamheid, mantelzorg en dementie zijn onderwerpen waar AltenaLokaal meer aandacht voor wil. Benoemen van het probleem, bepalen wat is nodig en dan de zorg invullen. Goed bereikbare en toegankelijke ontmoetingsruimtes met veel activiteiten zijn voor AltenaLokaal een speerpunt.

Mensen met beperking
AltenaLokaal wil dat iedere inwoner met een beperking deel kan nemen aan het maatschappelijk leven. Openbaar gebied moet op orde zijn voor mensen met een beperking, evenals toegankelijkheid van openbare ruimtes. Ook de kennis over bijvoorbeeld dementie, autisme en beschermd wonen moeten we vergroten en overdragen aan onze inwoners. Beschut werken heeft ook onze aandacht.

Minima
AltenaLokaal wil zich inzetten voor een menswaardig bestaan voor iedereen in onze gemeente. Alle informatie moet voorhanden zijn. Kinderen mogen niet de dupe worden van de situatie waarin hun ouders verkeren. Ouders uit de schulden helpen en hun kinderen gelegenheid bieden deel te nemen aan activiteiten en sport met hun leeftijdsgenootjes. Schuldhulpverlening sneller inschakelen en toekomstgericht werken.

Werkelozen
AltenaLokaal wil nog betere begeleiding van en naar werk. Mensen zonder werk beter in beeld brengen en op welke manier dan ook stimuleren, indien nodig verplichten. naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om zo contact te houden met de maatschappij.


AltenaLokaal
wil werken aan een Altena waar mensen zich geestelijk en lichamelijk kunnen ontwikkelen

Onderwijs
Als lokale partij zetten wij ons in om de leefbaarheid binnen de kernen te behouden. Bestaande scholen moeten worden behouden.

De gemeente zorgt voor goed onderhouden scholen en een veilige bereikbaarheid daarvan. AltenaLokaal wil ook experimenteren met andere vormen van onderwijs met als doel onze omgeving voor onze jeugd aantrekkelijk te houden.

Bibliotheken vallen voor AltenaLokaal ook onder onderwijs.

Cultuur, recreatie en toerisme
AltenaLokaal Kunst en Cultuur bepalen voor een belangrijk deel de leefbaarheid en levendigheid binnen een gemeente. AltenaLokaal wil daar op investeren. Ieder kern kent zijn eigen cultuur en tradities.

Op gebied van onderwijs, erfgoed, kunst wil AltenaLokaal onze nieuwe gemeente meer aandacht voor lokale muzikanten, kunstenaars, musea, etc. waarbij de aansluiting gezocht moet worden bij de wensen van de inwoners. Kennis van culturen stimuleren levert meer begrip op.

AltenaLokaal vindt dat recreatie en toerisme in onze mooie gemeente Altena meer aandacht moeten krijgen. Ons mooie gebied mag gezien worden. Met respect voor de balans tussen natuurwaarden en toerisme ondersteunt AltenaLokaal initiatieven die dit bevorderen.

Sport
AltenaLokaal wil dat jong en oud, met of zonder beperking kunnen sporten op recreatief en (topsport) prestatief gebied. Sport zorgt ook voor een gezonder leefpatroon waardoor de kosten voor de zorg op midden of langere termijn minder kunnen worden. Ons beleid zal er op gericht zijn om de sportvoorzieningen duurzaam in stand te houden. Initiatieven om het aanbod te vergroten worden door AltenaLokaal ondersteund. Onze nieuwe gemeente kent inmiddels veel (top)sporten/ers die een mooi uithangbord voor onze regio kunnen zijn.


AltenaLokaal
wil werken aan een Altena met een lokale economie waar ruimte is voor initiatief en creativiteit

Economie
AltenaLokaal streeft naar een gezonde lokale economie van buurtsuper tot bedrijventerrein. Startende ondernemers met innovatieve plannen moeten gefaciliteerd worden. AltenaLokaal wil veel aandacht voor MKB en ZZP, als motor van onze economie in Altena. Onze huidige industriegebieden/bedrijventerreinen moeten op orde zijn, goed bereikbaar zijn en uitdagend voor nieuw bloed. Een goede digitale infrastructuur is absolute voorwaarde. Breedbandverbinding voor heel Altena is van essentieel belang.

Bedrijven
AltenaLokaal wil naast ondernemers van ‘buitenaf’ juist ook lokale ondernemers de gelegenheid bieden zich (verder) te ontwikkelen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze agrariërs. Het creëren van werk en werkgelegenheid moet worden beloond. Lokale projecten moeten zoveel mogelijk door lokale bedrijven worden uitgevoerd. AltenaLokaal wil geen onnodige regelgeving, maar een soepeler beleid bij nieuwe bedrijvigheid.

Het wordt nu echt tijd voor het versterken van de economische positie van ons gebied door de aanleg van een derde haven in Werkendam.
Een goede infrastructuur is van groot belang voor de handels- en logistieke activiteiten binnen onze gemeente.

Hoewel de agrarische sector voornamelijk te maken heeft met landelijke regelgeving wil AltenaLokaal ook met deze groep meewerken aan een proces van innoveren.


AltenaLokaal
wil werken aan een Altena met een actieve, dienstverlenende, dienstbare overheid

Bestuur
AltenaLokaal wil minder en soepelere regelgeving. Denk hierbij aan aanvragen vergunningen, wijzigingen bestemmingsplannen etc. Er moet een betere en directere manier van communicatie naar belanghebbenden komen.

Uitgangspunt voor AltenaLokaal is dat ambtenaren en bestuur er zijn voor u en meer proactief moeten meezoeken naar oplossingen voor uw vragen, problemen en/of suggesties. Dienstverlening en dienstbaarheid moet hoog in het vaandel van de nieuwe gemeente staan.
Als de gemeente taken uitbesteedt mag dat niet ten koste gaan van service en kwaliteit.

Belastingen
AltenaLokaal wil de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet meer dan strikt noodzakelijk laten stijgen, leges kostendekkend en niet meer dan dat.

Financiën
AltenaLokaal wil natuurlijk een goed financieel beleid, geen onnodige en onverantwoorde uitgaven. Maar AltenaLokaal wil naast voorzieningen treffen om (financiële) tegenvallers het hoofd te kunnen bieden en/of het algemene voorzieningenniveau op peil te houden, ook investeren in vooruitgang.

  AltenaLokaal
wil werken aan een veilig Altena

Veiligheid
AltenaLokaal is zeker tevreden over veiligheid in onze gemeente. De cijfers wijzen dat ook uit. AltenaLokaal wil wel blijvend aandacht voor de negatieve ontwikkelingen die er ook zijn. Drugsproblematiek en inmiddels ook andere zwaardere criminaliteit is overal in opkomst, dus ook in Altena. Dat vergt aanpassing en oplettendheid en nadrukkelijke aanwezigheid en bereikbaarheid van handhaving. AltenaLokaal wil hiervoor energie en middelen vrijmaken om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan.


Tot slot

Er moet juist nu een frisse wind gaan waaien. Het in links/rechts, conservatie/progressief, christelijk/niet christelijk, liberaal of sociaal denken is niet meer van deze tijd en werkt in de optiek van AltenaLokaal zeker niet in gemeentelijke politiek. Elke situatie vraagt om een afweging van alle belangen. Belang van inwoners en ondernemers staan centraal. Dat wil het team van AltenaLokaal in woord (verkiezingsprogramma) en daad uitdragen. Het gemeentelijk bestuur moet inzichtelijker en toegankelijk zijn op alle niveaus. Communiceren in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal met haar inwoners. De bereikbaarheid van ons bestuur moet nog gemakkelijker worden en bestuurlijke informatie inzichtelijk en beschikbaar (met uitzondering van voor privacy gevoelige informatie).

AltenaLokaal
wil met en voor u Altena gaan besturen.


Speerpunten per kern

ALMKERK / UPPEL

  Verbeteren van de verkeerssituatie Brugdam

  Lange termijnvisie uitbreiding Almkerk

  Aanpassen verkeerstructuur landbouwverkeer

  Aandacht gedoog situatie de Laagt

  Snelheidsbeperkende maatregelen Provinciale weg Noord en Zuid

ANDEL

  Vrijliggend fietspad vanaf Neer-Andelseweg naar zwembad AquaAltena.

  inrichten/opwaarderen parkeerterrein de Rib, conform het eerder uitgewerkte plan van de dorpsraad Andel

  Asfalt Maasdijk vernieuwen en fietssuggestie stroken aanleggen

  Verlichting fietspad Neer-Andelseweg

BABYLONIËNBROEK

  Behoud van de basisschool

  Aanleg wandelpaden

  Marianne Vos museum promoten

DRONGELEN

  Groenvoorziening verbeteren

DUSSEN

  Aanpak zuidelijk deel van de Molenkade

  Verdere ontwikkeling nieuwbouw Zandweide

  Verbetering gebruiksmogelijkheden MFA de Dussenaar

  Huisvesting Dussoos

  Straatverlichting Binnen nabij sportpark SV Dussense Boys

EETHEN

  Behoud van de basisschool

  Aantrekkelijker voor jongeren door bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats in het dorpshuis te faciliteren

  Groenvoorziening verbeteren

GENDEREN

  Versnelling woningbouwopgave

  Park Veldzicht niet alleen faciliteren maar ook ondersteunen

GIESSEN / RIJSWIJK

  Versnelling woningbouwopgave

  Giessen Rijswijk Centrumplan: Meer groen op de toekomstige woningbouw locaties

  Problematiek arbeidsmigranten duurzaam oplossen

  Lokale ondernemers stimuleren en faciliteren

  GRC ’14 volledige verlichting hoofdveld

  Resterende ruimte begraafplaats Rijswijk is te beperkt

HANK

  Behoud van milieustraat in Hank

  Zwaar verkeer (vracht- en landbouwverkeer) uit de Kerkstraat weren

  Fietsroute aansluiting vanuit Hank op bestaand fietspad Vissershang-Werkendam

  Viaduct Kurenpolderweg aanpassen (verdiepen) zodat vracht- en landbouwverkeer er gebruik van kan maken

  Bij de reconstructie van de A27 direct het onderliggend wegennet aanpakken, geluidsbeperkende maatregelen, zorgen voor een goede ontsluiting

  Restauratie Jannezandse brug incl fiets- en wandelroute

  Restauratie Hillegatse Sluis

  Nieuwbouw mogelijkheden in Hank

  Beleid Kurenpolder en jachthaven Hank

MEEUWEN

  Dorpshuis blijven faciliteren

  Groenvoorziening verbeteren

NIEUWENDIJK

  Meer ontmoetingsplaatsen voor jongeren

  Parkeermogelijkheden voetbalvereniging Altena; overlast op zaterdagen

  (duurzame) huizenbouw in verschillende sectoren

SLEEUWIJK

  Bereikbaarheid A27, tijdens én na verbreding A27

  Inrichting dorpscentrum na sloop oude schoolgebouwen + herinrichting/opknappen park Notenlaan

  Zwembad Bijtelskil open houden

  Overlast zwerfvuil bij containers voor gescheiden afval (plastic, blik, glas), vooral bij winkelcentrum De nieuwe Es

  Realisatie atletiekbaan + verplaatsing paardensportvereniging

  Uitgaansgelegenheid tienerjeugd

  Uitbreiding “netwerk” belbus

UITWIJK / WAARDHUIZEN

  De laatste ontbrekende schakel tussen de Andelse sluis en Almkerk is een stukje fietspad tussen Almbos en Uitwijk. AltenaLokaal zal zich inzetten dit deel in de komende periode te realiseren

  Snelle realisatie IJsbaan

VEEN

  Recreatie en toerisme vergroten (strandje e.d.)

  Bewaken cultuurhistorische waarden

  Het dorp in positieve zin op de kaart zetten

WERKENDAM

  3e Haven (in huidige havengebied)

  Aanpak alcohol/drugs ( snellere aanpak, zeker van “laaghangend fruit”)

  Betere bereikbaarheid openbaar vervoer op zondag

  Toerisme in al zijn facetten bevorderen

  Prestatieve sport gebruiken als uithangbord voor onze gemeente

  Zwembad Werkina open houden

  Stimulering van recreatie/toerisme in de Biesbosch door lokale ondernemers

  Ontlasting Dijkgraaf den Dekkerweg

  Openbaar vervoer door de Werkensepolder

  Duurzaam beheer en naar tevredenheid van de inwoners Vlechtwerk

  Versnelling woningbouwopgave

WOUDRICHEM / OUDENDIJK

  Woudrichem als toeristische trekpleister promoten

  Ruimte zoeken voor toekomstige uitbreidingen voor woningbouw

  Overleg met de Klerk over verplaatsing

  Parkeerproblemen in de vesting oplossen

WIJK & AALBURG

  Goede oplossing voor de basisschool Henri Dunant, wat betreft huisvesting

  Onderbouwd plan van d´Alburcht zoals toegezegd. d´Alburcht opknappen en het zalen en sportcentrum vergroten

  Wijkse Bol opknappen en aantrekkelijker maken

  Goed evalueren parkeren (proef) en de voorzieningen verbeteren

  Meedere verkeerssituaties verbeteren

  Parkeervoorzieningen sportaccommodaties verbeteren

ALGEMEEN voor meerdere kernen van toepassing

  Voorzieningen niveau op peil houden voor zowel jong en oud

  Accommodaties vernieuwen, open houden binnen de gemeente Altena (denk bv. aan aanleg atletiekbaan, maar ook open houden van zwembaden)

  AltenaLokaal wil een gezonde exploitatie van de accommodaties inclusief de bijbehorende horeca faciliteiten

  Actieve ondersteuning van verenigingen en individuen voor aanvragen van subsidies ter ondersteuning van activiteiten en samenwerking

  Inzetten op nog betere voorlichting voor sport en beweging in de gemeente Altena

  Beter onderhoud groen en straatwerk

  Mogelijkheden voor industrie (terrein), landbouw, ondernemen (zondag open)

  Vernielingen bushokjes

  Plastic zakken te vroeg ophangen, passende oplossing bedenken, ondergrondse containers, inleveren bij milieustraat

  Tegengaan van zwerfvuil in de straten, natuur en op de strandjes die onze gemeente rijk is

  Ondersteuning bieden bij zoeken naar en vinden van vrijwilligers bij evenementen

  Gemeentehuis alle dagen open plus 1 of 2 avonden

  Publicatie op gemeentepagina in een krant blijft

  Verbetering (politie)aanrijtijden

  Continuering Muziekwijzer Altena ter stimulering cultuur- en muziekonderwijs

  Stimulering lokaal ondernemerschap “Kleedkamerpot” voor alle buitensportverenigingen in Altena

  Integraal HuisvestingsPlan voor schoolgebouwen in Altena Kernbudgetten

  Sportgala Altena

  Laagvliegen overlast beperken

  Glasvezel / Breedband overal

  Drugsproblematiek adequaat aanpakken

  Meer blauw op straat

  Langs polderwegen (meer) passeerplaatsen maken

  Vrachtwagens buiten de kernen parkeren

  Fietspaden beter verlichten en veiliger fietsroutes

  Bibliotheekservicepunten behouden (in de kleine kernen)

  ´SRV´ wagen in de kernen (mobiel loket waar diverse diensten (o.a. gemeente aangeboden wordt

  Akkerrand begroeiïng

  Jongeren op gezond gewicht

  Verbeteren Openbaar Vervoer

  Netwerk AED’s onderhouden door gemeente

  Openbare toiletten winkelcentra

 

Download deze tekst in PDF om deze te printen