Privacyverklaring

Algemeen

Voor AltenaLokaal zijn privacy en een veilige omgeving van groot belang.

In deze privacyverklaring informeert AltenaLokaal u over de wijze waarop AltenaLokaal persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden AltenaLokaal persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Altena Lokaal omgaat met persoonsgegevens.

De privacyverklaring is van toepassing op alle handelingen van AltenaLokaal inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. AltenaLokaal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving. 

Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

AltenaLokaal is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in deze privacyverklaring worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de AltenaLokaal over de verwerking van uw persoonsgegevens, gebruik dan de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt AltenaLokaal uw persoonsgegevens? 

AltenaLokaal verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagne, het versturen van nieuwsbrieven en om u gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

Op welke grondslagen verwerkt AltenaLokaal uw persoonsgegevens?

AltenaLokaal mag, volgens de AVG wet, uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een goede reden voor hebben. In de AVG wordt gesproken van zogeheten “grondslagen 

Overeenkomst: De meeste gegevens verzamelen we omdat u lid bent van AltenaLokaal. Als lid van de vereniging hebben we een overeenkomst met elkaar. Daarbij vragen we om uw adresgegevens om u te kunnen benaderen; uw rekeningnummer om contributie te kunnen innen; en uw geboortedatum omdat u pas lid mag zijn vanaf 16 jaar.

Toestemming: Voor veel verwerkingen vragen wij eerst om uw toestemming, zodat we uw gegevens mogen gebruiken voor het doel waarmee u ze met ons deelt. Wij vragen bijvoorbeeld uw toestemming als u u opgeeft voor onze nieuwsbrief of wanneer u u opgeeft als vrijwilliger. U kunt u op elk moment weer afmelden.

Wettelijke verplichting: Als politieke partij zijn wij wettelijk verplicht (de Wet Financiering Politieke Partijen) om de gegevens van onze leden en donateurs 10 jaar te bewaren. Daarnaast zijn wij als vereniging verplicht om onze leden uit te nodigen voor activiteiten waar stemrecht geldt, zoals een ledenvergadering of een referendum. Ook als u hebt laten weten geen mail te willen ontvangen, zult u, als lid, mails over stemrecht blijven ontvangen.

Gerechtvaardigd belang: Soms verwerken we gegevens omdat dit in het ‘gerechtvaardigd belang’ van AltenaLokaal is. Wanneer u ons bijvoorbeeld een vraag stelt via de mail is het nodig om uw gegevens te verwerken om een antwoord op uw vraag te geven.

De categorieën persoonsgegevens die de Altena Lokaal verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen Altena Lokaal, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Verwerking persoonsgegevens nader uitgewerkt per doelgroep

Leden

Als u lid bent, gebruikt AltenaLokaal uw telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, en geboortedatum ten behoeve van de permanente campagne, meer in het bijzonder om u:

 • Te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • Te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.
 • Te informeren over de activiteiten van de partij middels de nieuwsbrief. 

Donateurs

Als u donateur bent, verwerkt AltenaLokaal uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres en geboortedatum voor:

 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
 • (Geanonimiseerd) Statistisch onderzoek.
 • Te informeren over de activiteiten van de partij middels de nieuwsbrief. 

Van donateurs verzamelt AltenaLokaal

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende functies binnen AltenaLokaal, aandachtsgebieden en het lidnummer).
 • Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van het individu. Ook kan AltenaLokaal beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video opname) registeren waar u mogelijk herkenbaar in beeld/geluid op staat.

Belangstellenden

AltenaLokaal gebruikt het door u verstrekte e-mailadres om:

 • Te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw zorgen;
 • Gericht terug te koppelen wat met uw inventarisatie en mening gedaan is;
 • U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving;
 • Doelgroepen aan te maken om potentiële AltenaLokaal leden te benaderen via social media.

AltenaLokaal gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:

 • Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
 • Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
 • Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • Gericht te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.

Van belangstellenden verzamelt AltenaLokaal

 • e-mailadres
 • postcode
 • datum en locatie van registratie

Sollicitanten en kandidaten:

 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.
 • Om u op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille).
 • Om u geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of vrij kan komen.
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Van sollicitanten en kandidaten verzamelt AltenaLokaal:

 • Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bankrekeningnummer.
 • Een administratienummer (o.a. BSN).
 • Nationaliteit en geboorteplaats.
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is.
 • Gegevens over de aard, inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en beëindiging van vorige dienstverbanden.
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem of haar bekend zijn (testen, assessments, etc.).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist vanwege de toepassing van een andere wet.

AltenaLokaal bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten 4 weken, tenzij toestemming tot en met zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Bijzondere Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens over u, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over uw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat AltenaLokaal een politieke vereniging is vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van AltenaLokaal? 

De leden van het bestuur hebben toegang tot de ledenadministratie van AltenaLokaal. De leden van het bestuur zijn benoemd door de Algemene Vergadering.

Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledenadministratie die nodig zijn voor de financiële administratie. 

Hoe gaat AltenaLokaal om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?    

AltenaLokaal legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen AltenaLokaal bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van AltenaLokaal en statutair specifiek met AltenaLokaal verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.

Wanneer AltenaLokaal persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen AltenaLokaal en de verwerker te allen tijde een verwerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt AltenaLokaal de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen

Wat doet AltenaLokaal met cookies?

AltenaLokaal gebruikt cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt om u later social mediaberichten en -advertenties te laten zien over onderwerpen die u interessant vindt, het uitvoeren van campagne analyses en het benaderen van doelgroepen.

AltenaLokaal plaatst ook cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen vandeze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst AltenaLokaal cookies?

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan of om het inloggen op onze website te vergemakkelijken.
 • Analytische cookies. AltenaLokaal gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. AltenaLokaal kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
 • Advertentie of tracking cookies. AltenaLokaal maakt gebruik van de Facebook pixel en soortgelijke technieken voor promotionele doeleinden. Wij kunnen de gegevens die Facebook voor ons bijhoudt analyseren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld in welke van onze standpunten u geïnteresseerd bent. Facebook kan ervoor zorgen dat onze advertenties gezien worden door mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap. Zo kunnen wij u later Facebook-berichten en -advertenties laten zien over onderwerpen die u interessant vindt.

 De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen. Wij krijgen van Facebook geen informatie over uw bezoek aan andere websites dan die van ons. AltenaLokaal krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook. Facebook zelf is gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook pixel vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook worden verzameld en gebruikt, is de privacyverklaring van Facebook van toepassing. AltenaLokaal heeft daar geen invloed op.

Welke (persoons)gegevens verzamelt AltenaLokaal via cookies?

Via cookies verzamelt AltenaLokaal uw

 • Geanonimiseerd IP adres
 • Surf en klikgedrag op de AltenaLokaal websites
 • Het type browser welke u gebruikt op geaggregeerd niveau
 • Het aantal bezoekers per uur en de duur per bezoek
 • Welke pagina’s u bezoekt op de AltenaLokaal website

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.

Hoe lang bewaart AltenaLokaal uw persoonsgegevens? 

AltenaLokaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. 

Welke online tools gebruikt AltenaLokaal

De Facebook-pixel

AltenaLokaal gebruikt de Facebook-pixel. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat is de Facebook-pixel?

De Facebook-pixel is een klein stukje code dat is ingebouwd in onze website. Wanneer je onze website bezoekt, werkt de Facebook-pixel als hulpmiddel waarmee Facebook kan bijhouden wat jij op onze website doet. Op die manier kunnen wij een duidelijker inzicht krijgen in de activiteiten van bezoekers op de AltenaLokaal-website.

Waarom gebruikt AltenaLokaal de Facebook-pixel?

Wij kunnen de gegevens die Facebook voor ons bijhoudt analyseren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld in welke van onze standpunten je geïnteresseerd bent. Zo kunnen wij jou later Facebook-berichten en -advertenties laten zien over onderwerpen die jij interessant vindt. En Facebook kan ervoor zorgen dat onze advertenties gezien worden door mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap.

Mag AltenaLokaal de Facebook-pixel zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat AltenaLokaal de Facebook-pixel mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. De Facebook-pixel staat daarbij. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij de Facebook-pixel niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

We vergelijken gegevens die ingevuld zijn bij een aanmelding voor een mailing met gegevens van Facebook om zo de mensen die we al kennen op Facebook te vinden. In een aangepaste doelgroep worden gegevens gecodeerd om klantrelaties te beschermen.

 Wij krijgen van Facebook geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Facebook zelf is gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Om te weten wat Facebook met je persoonsgegevens doet, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaring van Facebook.

 Voor meer informatie over uw privacy, ga naar ons Privacy & Cookie Protocol.

Google

AltenaLokaal gebruikt Google AdWords, Analytics, Doubleclick. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat zijn Google AdWords, Analytics, Doubleclick en waarom wordt het door AltenaLokaal gebruikt?

Google Adwords verzorgt de advertenties die zichtbaar zijn in Google zoeken en het Google display netwerk. Met de functie ‘Conversies bijhouden’ kunnen wij nagaan hoe effectief advertentieklikken zijn in het genereren van waardevolle acties op de website. Met remarketing kunnen wij advertenties weergeven aan mensen die de website eerder hebben bezocht. Google Analytics wordt gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. AltenaLokaal kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Met DoubleClick kunnen wij display advertenties plaatsen. Display zorgt ervoor dat we reclame kunnen maken op websites van anderen.

Mag AltenaLokaal Google AdWords Analytics en Doubleclick zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat AltenaLokaal Google Adwords, Analytics en Doubleclick mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. Google AdWords Analytics en Doubleclick staan daarbij. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij Google AdWords, Analytics en Doubleclick niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij krijgen van Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Google zelf is gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Om te weten wat Google met je persoonsgegevens doet, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaring van Google.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen? 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door contact op te nemen met het bestuur. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Altena Lokaal u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen contact op te nemen met het bestuur. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat AltenaLokaal in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Heeft u een vraag of verzoek?

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft AltenaLokaal de coördinatie van die waarborgen belegd bij het bestuur.

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met: 

De secretaris: mw. mr. S.J. den Haan-Paans

Wijzigingen in de privacyverklaring

AltenaLokaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Wij adviseren u de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 oktober 2020