• We stellen een uitvoeringsagenda op ter uitwerking van de Visie op Werken in Altena.
 • Met een projectplan verkennen we onze rol bij de verdere uitwerking van het ambitiedocument van WMI.
 • Werkendam
  • Op basis van de uitkomsten van de ruimtelijke verkenning brengen we het vervolgproces in beeld om in samenspraak met betrokkenen tot een definitieve locatiekeuze te komen.
  • We zorgen voor de nodige afstemming met onder meer de provincie en regio.
 • SRBT Giessen
  • We leggen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage, waarschijnlijk nog voor de zomer van 2022.
  • We streven ernaar de uitbreiding van het SRBT Giessen in deze bestuursperiode te realiseren.
 • Insteekhaven
  • Samen met de partners werken we op korte termijn de intentieovereenkomst uit.
  • Daarna werken we het plan verder uit en voeren we de nodige onderzoeken uit ter voorbereiding van de realisatie.
 • Derde haven
  • Na positief besluit van de provincie wordt, samen met de provincie, een plan van aanpak opgesteld om de haalbaarheid van de haven verder in beeld te brengen.
 • We stimuleren de culturele sector, mede met het oog op de nasleep van corona.
 • We stellen de concept-Vestingagenda vast met een uitvoeringsprogramma.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor doorontwikkeling van het Visserijmuseum.
 • De mogelijkheid van een Centrum voor de kunsten in Altena wordt betrokken bij de actualisatie van de Cultuurvisie.
 • We stimuleren talentontwikkeling bij muziekeducatie.
 • We faciliteren kunst in de openbare (buiten)ruimte, exposities en podia in openbare accommodaties.
 • We gaan aan de slag met bezoekersmanagement, vooral in de Biesbosch.
 • We ontsluiten de culturele en historische parels van Altena met QR-codes.
 • We ronden voor het seizoen 2023 een dekkend netwerk van fietsoplaadpunten in Altena af.
 • We zetten ons in voor het bevaarbaar houden van de Biesbosch.