• We ontwikkelen een dienstverleningsagenda waarin we integraal prioriteiten stellen voor de inzet van de beschikbare capaciteit.
  • We geven uitvoering aan het programma bestuurlijke vernieuwing en kerngericht werken, conform de vastgestelde uitvoeringsagenda van de notitie ‘Bestuurlijke vernieuwing in actie’.
  • We geven prioriteit aan de communicatie over burgerinitiatieven en zorgen voor een gebruiksvriendelijke overzichtskaart van initiatieven.
  • We etaleren (het succes van) initiatieven vaker en prominenter. 
  • Samen met onze inwoners en partners werken we in 2022 aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid dat prioriteit geeft aan ondermijning, zorg en veiligheid, woon- en leefomgeving en cybercrime, met oog voor de samenhang tussen preventie en repressie. 
  • We optimaliseren de verbinding tussen zorg en veiligheid en kijken lokaal en regionaal naar de samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. 
  • We gaan op het gebied van toezicht en handhaving meer thematisch en prioritair werken. 
  • We zetten de ontwikkeling in naar een meer informatie-/datagestuurde werkwijze in het veiligheidsdomein.
  • We stellen een eigen mediabeleid op gericht op versterking van de lokale media.