• We geven voluit uitvoering aan de Omgevingswet.
 • We beoordelen (nieuwe of bijzondere) initiatieven vaker op locatie, zodat we op basis van het omgevingsplan een afweging kunnen maken.
 • We leggen de omgevingsvisie in de tweede helft van 2022 ter vaststelling aan de raad voor.
 • We creëren met het oog op de woningbehoefte, waar dat verantwoord kan, ruimte voor experimenten met:
  • 2e lijnsbebouwing;
  • kleine woningen voor diverse doelgroepen; - kavel- en woningsplitsing;
  • meer sturen op waarden dan op regels.
 • We zorgen ervoor dat het gemeentehuis minstens energieneutraal en zo mogelijk energieleverancier wordt.
 • We voeren de openbare verlichting 100% LED uit en elektrificeren ons wagenpark.
 • We gaan deze bestuursperiode in minstens drie wijken aan de slag met het aardgasvrij gereed maken.
 • Samen met Enexis en de provincie onderzoeken we de mogelijkheden van een Altena energie-eiland.
 • We besteden de laadvisie via een hybride concessie aan. We leveren de RES 2.0 in 2023 op.
 • We starten een onderzoek naar (alternatieve) vormen van energieopslag in onze gemeente.
 • We geven ruimte aan en gaan actief op zoek naar nieuwe initiatieven en innovaties.
 • Samen met de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en andere betrokkenen stellen we een Woonzorgvisie op.
 • We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op mensen met een zorgvraag, zoals woonzorgvoorzieningen en pleeg- of gezinshuiszorg voor jongeren met een hulpvraag.
 • In de omgevingsvisie bieden we ruimte aan transformatie van vrijkomende agrarische bebouwing, mits omliggende agrarische bedrijven niet in de knel komen met hun bedrijfsvoering.
 • Samen met de gebiedspartijen geven we verder invulling aan het programma circulair voedselsysteem, met een afbouwende financiële impuls
  vanuit de gemeente.
 • Samen met de partners organiseren we meer externe financiering.
 • We zetten in op groeiende bewustwording bij onze inwoners over herkomst en gebruik van gezonde voeding.
 • We vervullen een actieve rol bij kavelruilprojecten waar zich kansen voordoen.
 • We zetten de lobby voor een gebiedsgerichte benadering en ruimte voor experimenteren in Altena voort.
 • We zoeken binnen de regio naar mogelijkheden om restproducten te verwerken tot grondstoffen, zoals het recyclen van puin en luiers.
 • We evalueren voor 2026 de aanbesteding van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.