• De volgende projecten worden in deze collegeperiode in ieder geval gerealiseerd: 
  • Uitwerken projecten verkeersvisie Hank. Aanleg fietspad Middenweg.
  • Ontwikkelen mobiliteitshubs in drie schaalniveaus, waaronder de interregionale hub De Tol.
  • Aanpassen kruispunt Zandsteeg – Dijkgraaf den Dekkerweg.
  • Verkeersveiligheid: we brengen verkeerssituaties rondom scholen en maatschappelijke voorzieningen in beeld en pakken gevaarlijke situaties aan.
  • We pakken het fileknelpunt bij de Kromme Nol, in samenspraak met de provincie, zo spoedig mogelijk aan.
  • We analyseren ons fietsroutenetwerk en onderzoeken waar snelle fietsroutes mogelijk zijn.
  • We onderzoeken knelpunten die het landbouwverkeer met zich meebrengt. 
 • Medio 2022 ontvangt de raad een definitief voorstel over de ontsluiting van Werkendam, als uitwerking van de variantenstudie.
 • We blijven de komende periode, als trekker van het project Slimme Aanpak A27, betrokken bij de verdere uitwerking.
 • We vragen blijvend aandacht voor het realiseren van de reconstructie van de
  A27 binnen de vastgestelde planning, inclusief zorgvuldige communicatie met onze inwoners en ondernemers.
 • We zetten in op beperking van de negatieve effecten van het sluipverkeer op het interne wegennet.
 • We dragen eraan bij dat de overlast tijdens de bouwperiode wordt geminimaliseerd en dat Altena goed bereikbaar blijft.
 • Verder spannen we ons maximaal in voor de gezondheidsaspecten rondom de verbreding van de A27, zoals de geluidsproblematiek.
 • We gebruiken de resultaten van het gebruikersonderzoek om de veerverbindingen te verbeteren.
 • We stimuleren en initiëren initiatieven en experimenten op het gebied van deelmobiliteit.
 • We brengen de wensen voor de nieuwe openbaar vervoerconcessie in kaart.
 • We herijken de beheerplannen aan de hand van de actuele data.
 • We betrekken de inwoners nog meer bij de inrichting en het onderhoud van hun eigen omgeving.
 • We verbeteren de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen.
 • We beheren de begraafplaatsen en ontmoetingsplekken in de kernen met extra zorg.
 • We geven uitvoering aan het plan om de kernen ten minste via één verlichte fietsroute met elkaar te verbinden.