- Samen met het nieuwe bestuur van MidZuid en de gemeenten nemen we voor 2023 besluiten over de positie en de financiële toekomst van MidZuid.

- We leggen de regiovisie op jeugd ter vaststelling voor aan de raad.

- Het proces rond de inkoop en aanbesteding op jeugdzorg gaan we zorgvuldig organiseren en professionaliseren.

- We leggen in de tweede helft van 2022 keuzes voor aan de raad omtrent de vormgeving van de samenwerking en de governancestructuur.

- We delen het NPO-plan in 2022 met de gemeenteraad.

- We brengen de resultaten van het onderzoek naar de afstand tussen onderwijs en de jeugd in kaart en voeren verbeteringen door.

- We houden de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van het IHP.

- We leggen in het vierde kwartaal van 2022 een beleidsnota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, waarin de thema’s gezondheid, sport en leefstijl op integrale wijze zijn samengebracht.

- We leggen de monitor ‘actieprogramma alcohol en drugs’ jaarlijks in het vierde kwartaal aan de raad voor.

- We borgen de initiatieven en acties uit het leefstijlakkoord in de samenleving. Samen met de GGD arrangeren we projecten om gezonde voeding te promoten.

- We ontwikkelen specifiek beleid om de (mentale) veerkracht van jongeren te versterken.

- Samen met netwerkpartners en de gemeenschap initiëren we projecten rondom dementie.

- We maken afspraken met verenigingen om (sociaal) isolement onder ouderen te verkleinen.

- We gaan gezondheid sterker verankeren in de omgevingsplannen.

- De inzet van buurtsportcoaches wordt verder ontwikkeld.

- We bieden de raad een toekomstvisie aan waarin we de verschillende scenario’s uitwerken voor de sportverenigingen in Almkerk en Nieuwendijk. Eventuele samenvoeging en locatiekeuzes nemen we daarbij mee.

- We faciliteren verenigingen die naast sporten ook hun maatschappelijke bijdrage voor de specifieke doelgroepen willen vergroten.

- We onderzoeken de bredere benutting van de sportaccommodaties.

- We realiseren samen met ondernemers, verenigingen en andere spelers van het maatschappelijke middenveld een netwerk van vitaliteitscentra.

- We gaan verenigingen en sportmogelijkheden meer verbinden.

- We evalueren de samenwerking met de sportraad.

- We evalueren de sportsubsidies en de maatschappelijke effecten daarvan.

- We stellen in 2022 een concept sociale Altenacode op.

- De monitor sociaal domein wordt geactualiseerd en doorontwikkeld. We leggen de focus in de Altenacode op duurzaam partnerschap.

- We maken de middelen passend aan de opgaven.

- We stemmen de Altenacode af met de regiogemeenten.

- In de komende bestuursperiode gaan we onze eigen vastgoedportefeuille verder professionaliseren volgens de 4 V’s: Verdiepingsscan van de vastgoedportefeuille, Verbreding van het gebruik, Verbinden van de gebruikers en Verduurzaming van ons vastgoed aan de hand van een programma met een prioritering.

- We vernieuwen ons gebouw in de haven en gaan het deels inzetten voor eigen gebruik en daarnaast voor verhuur aan Werkendam Maritime Industries (WMI).

- We bieden de gemeenteraad in de tweede helft van 2022 een voorstel aan voor de investering in d’ Alburcht.